Pedigree of:

CLAYTON FLY CLAYTON FLY
(F) , , Country of origin: Australia

Photo: add photo?
POITEL
DESSERT GOLD